Reštitúcia majetku


Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje, že dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva (druhý reštitučný zákon), podľa ktorého možno vrátiť vlastnícke právo k tým pozemkom, ktoré neboli vydané (vrátené) vlastníkom podľa zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.


Vyhľadávanie

Úrady

Online

Katastrálne konanie

Kataster nehnuteľnosti V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam,kataster nehnuteľnosti rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastera nehnuteľnosti, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Kataster nehnuteľností - Slovenskej Republiky


Kataster nehnuteľností - Kataster nehnuteľnosti je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastera nehnuteľnosti sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľnosti tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území Kataster nehnuteľnosti.

Kataster nehnuteľnosti slúži ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, Kataster nehnuteľnosti slúži na daňové a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach.


Kataster nehnuteľností - vyhľadávanie podľa registra nehnuteľností

Kraj:
* nutné zadať
Okres:
* nutné zadať
Obec:
Katastrálne územie:

                                                    

Kataster nehnuteľnosti Krajske katastrálne úrady

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Bratislave

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Košiciach

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Nitre

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Prešove

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Trenčíne

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úradv Trnave

Kataster nehnuteľnosti - Katastrálny úrad v Žiline

TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist